Mindwork Psykologisk Center

Kommuner

Individuelle forløb

“Det er svært at springe ud i noget, når man ikke har fast grund under fødderne”

Psykologklinikken Mindwork tilbyder særligt tilrettelagte forløb til borgere med psykiske barrierer i forhold til arbejde eller uddannelse. Forløbene tilrettelægges individuelt og helhedsorienteret, og afhængigt af den enkelte borgers problemstillinger og udfordringer tilrettelægges et forløb, der både kan bestå af individuelle samtaler og gruppeforløb. Som udgangspunkt er målet med forløbet, at borgeren lærer at mestre udfordringer og dermed opnår forhøjet livskvalitet og kommer nærmere uddannelse eller arbejde og dermed selvforsørgelse.

Forløbene kan for borgere med angstproblematikker bruges som forberedelse til evt. deltagelse i et fobiskoleforløb. For andre borgere kan sigtet være deltagelse i et kognitivt mestringsforløb eller andre relevante gruppeforløb.

01
Forløb

Visitation:
Inden opstart af et forløb afholdes en visiterende samtale. Visitationen aftales med sagsbehandler, som også har mulighed for at deltage i samtalen.

Tilbagemelding:
Mindwork laver løbende skriftlige tilbagemeldinger til sagsbehandler, der således hele tiden er orienteret om forløbet.

02
Vores tilgang

Kognitiv adfærdsterapi:
Mindworks psykologer og konsulenter er alle uddannet eller trænet i anvendelse af kognitive og adfærdspsykologiske metoder.
Kognitiv terapi er en struktureret, målrettet og korttidsorienteret terapiform, der tager udgangspunkt i borgerens helt aktuelle problemstillinger og vanskeligheder.

Målet med vores indsats er at støtte borgeren – udfordring for udfordring – i at håndtere det ubehag, der opstår, blive bedre til at problemløse – og der igennem fremadrettet kunne handle mere frit.
Psykologen søger fra første kontakt at gøre borgeren i stand til at bryde uhensigtsmæssige handlemønstre og strategier og tillære nye generelle metoder/værktøjer, der kan bruges igen og igen i kommende problematiske situationer.

03
Praktiske informationer

Sted:
Kontakten finder i udgangspunktet sted i Mindworks lokaler i Ringsted eller København. Hvis borgeren ikke er i stand til at møde, kan der laves aftale om, at forløbet opstartes i eget hjem.

Pris:
Prisen afhænger af forløbets sammensætning. Kontakt os for at høre nærmere.