Mindwork

Psykologiske undersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelse

Psykologklinikken Mindwork udfører forældrekompetenceundersøgelser (også kaldet forældreevneundersøgelser) for kommunerne i tilfælde, hvor der er alvorlig tvivl om børns trivsel. Undersøgelsen kan bidrage til at kvalificere den kommunale beslutningsproces og således udgøre en væsentlig del af grundlaget for kommunens videre foranstaltninger i forhold til familien.

Vores forældrekompetenceundersøgelser er baseret på mangeårigt samarbejde og konceptudvikling med nogle af landets mest kompetente psykologer.

I forbindelse med udarbejdelsen af Socialministeriet retningslinjer for udførelse af forældrekompetenceundersøgelser fra 2011, var Mindworks partner og adm. direktør Vibeke Lunding-Gregersen udpeget af Dansk Psykolog Forening til ministeriets arbejdsgruppe.

Udførelsen af forældrekompetenceundersøgelserne
Forældrekompetenceundersøgelserne er baseret på samtaler med familien og dennes netværk samt observationer af samspillet i familien. Nogle gange er det nødvendigt at supplere med individuelle psykologiske undersøgelser af en eller flere af familiemedlemmerne. Vurderingen af behovet for individuelle psykologiske undersøgelser foretages på baggrund af en faglig vurdering og i samråd med sagsbehandleren.

Hos Psykologklinikken Mindwork udføres forældrekompetenceundersøgelser altid af 2 psykologer eller af en psykolog og en pædagogisk uddannet konsulent. Vi har valgt, at der altid skal være 2 medarbejdere involveret i udarbejdelsen af disse undersøgelser for at højne kvaliteten af undersøgelsen og for at sikre, at observationerne sker på et så bredt og fagligt forsvarligt grundlag som muligt.

01
Forløb

Indhold og varighed
En forældrekompetenceundersøgelse strækker sig typisk over et par måneder. Undersøgelsen indledes med et opstartsmøde, hvor sagsbehandler, familien og Mindworks psykologer deltager. Opstartsmøde efterfølge i nogle tilfælde af et netværksmøde, hvor relevante personer i og omkring familien deltager. Derudover består en forældrekompetenceundersøgelse af samtaler med familiens medlemmer både sammen og hver for sig samt af en række observationer, hvoraf de fleste om muligt foregår i familiens eget hjem. Undersøgelsen inkluderer endvidere læsning af relevante sagsakter fremsendt af kommunen, udarbejdelse af en grundig rapport samt gennemgang af rapporten ved en afsluttende tilbagemelding.

Undersøgelsens resultater
Resultaterne fra en forældrekompetenceundersøgelse indgår i kommunens vurdering af, om barnets eller børnenes tarv under de eksisterende forhold er sikret i eget hjem. Kommunen vil typisk vurderer, om der er brug for særlige hjælpeforanstaltninger i familien, eller om det er nødvendigt at anbringe barnet eller børnene udenfor hjemmet i en kortere eller længere periode.

02
Vores tilgang

Udviklingspsykologi og tilknytningsteori
Vi tager i vores arbejde med disse undersøgelser udgangspunkt i den udviklingspsykologiske viden om børns udvikling, behov og trivsel. Vi lægger i de enkelte undersøgelser vægt på at vurdere, om den faktisk udviste omsorg i hjemmet og forældrenes indsigt i og forståelse af barnets behov er tilstrækkelig god til at udgøre den nødvendige fysiske og psykiske omsorg for familiens barn eller børn.
På baggrund af samtaler og observationer af børnenes adfærd i hjemmet, vurderer vi deres tilknytning til forældrene samt deres fysiske og psykiske udvikling set i forhold til deres alder.
I forhold til forældrene undersøger vi gennem samtaler deres evne til at forholde sig til deres egne omsorgserfaringer og undersøger derigennem, hvilken betydning disse kan have for dem i deres rolle som forældre. Endvidere vurderer vi på baggrund af observationer i familien forældrenes evne til at indgå i og etablere relationen til det enkelte barn og imødekomme barnets behov.

03
Praktiske informationer

Bestilling:
Ved bestilling af en undersøgelse aftales det efter konkret vurdering med sagsbehandler, hvorvidt der, udover selve forældrekompetenceundersøgelsen, skal indgå individuelle testundersøgelser af forældre eller børn.

Oplysningsskema:
Mindwork fremsender efter bestilling et oplysningskema, der skal udfyldes og returneres inden undersøgelsen kan opstartes.

Opstartsmøde:
Undersøgelsesforløbet indledes med et opstartsmøde på forvaltningen, hvor sagsbehandler, forældrene og Mindworks psykologer deltager.

Pris:
Vi har fast priser for både forældrekompetenceundersøgelsen og individuelle undersøgelser. Den samledes pris i en konkret sag afhænger af, om der skal foretages individuelle undersøgelser. Vi afgiver altid et konkret tilbud ved bestilling af en opgave.

Transport og kørsel:
Udover de faste priser for undersøgelsen kommer tillæg for kørsel og kilometer. Når vi afgiver et tilbud, laver vi samtidig et estimat over udgifter til kørsel.

Udeblivelser og afbud:
Ved udeblivelser eller afbud senere end 24 timer før et aftalt møde, faktureres der ekstra for den afsatte tid for begge psykologer på sagen.