Mindwork

Psykologiske undersøgelser

Voksenpsykologisk undersøgelse

Der kan være mange årsager til, at man fra kommunal side anmoder om at få foretaget en voksenpsykologisk undersøgelse. Formålet med undersøgelsen kan være en vurdering af borgerens funktionsniveau og erhvervsevne, en klinisk vurdering af personens psykiske tilstand, herunder eventuel psykopatologi, eller den kan indgå som en del af en større undersøgelse for eksempel en Forældrekompetenceundersøgelse.

I samarbejde med sagsbehandleren og borgeren afklares det præcise formål med undersøgelsen, således at borgeren kan blive grundigt informeret om baggrund og formål inden undersøgelsens start. Dette er en væsentligt sikring af borgerens mulighed for at give et informeret samtykke.

Hos Mindwork Psykologisk Center udfører vi brede kliniske undersøgelser med henblik på en systematisk afdækning af borgerens kognitive funktion og personlighedstræk samt en afklaring af borgerens følelsesmæssige og sociale ressourcer og vanskeligheder.

01
Forløb

For det meste startes et undersøgelsesforløb med et opstartsmøde, hvor både psykolog, borger og sagsbehandler deltager. Opstarte mødet er muligheden for at sikre, at borgeren får alle informationer om baggrunden for undersøgelsen og har mulighed for at stille evt. opklarende spørgsmål til både sagsbehandler og psykologen.

En voksenpsykologisk undersøgelse omfatter derudover et grundigt klinisk interview og eventuelle samtaler med relevante pårørende, psykologisk testning, læsning af de fra kommunen fremsendte sagsakter og evt. indhentning af udtalelser fra relevante fagpersoner i samarbejde med sagsbehandler.

Der udarbejdes en undersøgelsesrapport og gives en personlig tilbagemelding til både den undersøgte og sagsbehandleren.

02
Vores tilgang

I vores undersøgelser anvender vi godkendte psykologiske test. Vi sørger for, at vores medarbejdere er opdateret på området og alle undersøgelser kvalitetssikres gennem supervision af den udførende psykolog på hver enkelt sag.

Vi er i alt vores arbejde opmærksomme på inddragelse af etiske overvejelser og er underlagt etiske principper for psykologer. Dette betyder bl.a., at vi altid sikre at undersøgelsen, trods sin indgribende natur, tilrettelægges så skånsomt som muligt for alle de involverede.

03
Praktiske informationer

Bestilling:
Ved bestilling af en psykologiske undersøgelse aftales det med sagsbehandler, hvorvidt der er behov for et fælles opstartsmøde sammen med borgeren.

Oplysningsskema:
Mindwork fremsender efter bestilling et oplysningskema, der skal udfyldes og returneres inden undersøgelsen kan opstartes.

Pris:
Vi har fast priser for psykologiske undersøgelser. Vi afgiver således altid et konkret tilbud på opgaven. Kontakt os for at høre nærmere.

Transport og kørsel:
Udover de faste priser for undersøgelsen kommer tillæg for evt. kørsel og kilometer. Når vi afgiver et tilbud, laver vi samtidig et estimat over udgifter til kørsel.

Udeblivelser og afbud:
Ved udeblivelser eller afbud senere end 24 timer før et aftalt møde, faktureres der ekstra for den afsatte tid.

Tilbagemelding:
Når rapporten er færdig aftales et tilbagemeldingsmøde gerne med deltagelse af sagsbehandler.